استقلال

http://habibzadeh.blogfa.com

بازیکنان و مربیان استقلال تهران از ابتدا

اسامی بازیکنان دوچرخه سواران در دهه 20

مرحوم علی دانایی فرد، امیر افشار، نادر افشار، مسعود خسروپناه، عارف قلیزاده، ناصر ملکی، آشوت آودیان، حسن کردستانی، ژرژ مارکاریان، محمدرضا حاتم، امیر خلیلی، بیوک جدیکار، فریدون مهدیون، محمود بیاتی، خسرو هورشید، فتح اله مین باشیان، کوتانچیان، حراج چی، پیرو، کارلو، شوقی، مسرورچیان، جاویدان، مشوقی، جلالی، صمدیان، منصور، پرویز عمواوغلی، نوری، تفرشی، حریرچی، باباجان

سرمربی: مرحوم علی دانایی فرد

کاپیتانها: جاویدان- محمدرضا حاتم

اسامی بازیکنان تاج در دهه 30

مرحوم علی دانایی فرد، ایرج حاتم، کارلو،عارف قلیزاده، محمود بیاتی، بیوک جدیکار، پرویز کوزه کنانی، اونیک کاراپتیان، رضایی، امینی، براوند، مرحوم سیادت، واهان سیمونیان، ژرژ مارکاریان، نادر افشار، حاج مختار، حسین مقیمی، مهدی صفری، حسین سرودی، محمد ساوجی، اصغر جدیکار، استواری، منوچهر تیورچی، رضا قلیزاده،رضا زمینی، حسن بیگی، هدایت پیوند، محمد رنجبر، داود ارغوانی، کامبیز جمالی، لئون، گارنیک مهرابیان، وانیک قازاریان، مروم محمد نجاری، مرحوم کرم نیرلو، بهمن نوروزی، احمد بیاتی، حسن حبیبی، فریبرز اسماعیلی، پرویز ابوطالب

اسامی بازیکنان تاج در دهه 40

ناصر حجازی، مهدی کشاورز، پرویز قلیج خانی، علی جباری، حسین فرزامی، جلال طالبی، کارو حق وردیان، اکبر کارگر جم، جواد قراب، مهدی حاج محمد، منصور پورحیدری، نصراله عبدالهی، علیرضا حاج قاسم،

پرویز کوزه کنانی، نادر افشار، بیوک جدیکار، محمود بیاتی، محمد رنجبر، حسن حبیبی، حشمت مهاجرانی، منوچهر حبیبی، داوید خانیان، هارطونیان، فریدون عسگرزاده، گودرز حبیبی، محمدرضا عادلخانی، صباغ، رحیمی، امیر راباشی، تونیک، اسماعیلی، منوچهر تیورچی، کرم نیرلو، کمایی، مرتضی شرکاء حسن ابراهیمی، وارطانیان، علی استادعلی، کامبیز جمالی، نیکپور، کاردان، منشی زاده، ایرج سودآورف اکبر افتخاری، غلامحسین مظلومی، مسعود معینی، عباس مژدهی، عزت جانملکی ، فرهنگ بادکوبه، حمید لواسانی، حیاتی، جابری زاده

 

اسامی بازیکنان تاج در سال 1350

  فرامرز ظلی، فرهنگ بادکوبه ،حمید لواسانی، منصور پورحیدری، پرویز قشلیچ خانی، علیرضا حاج قاسم، گودرز حبیبی، علی رحمانیف سه برادران مشتری، اکبر کارگر جم، احمد منشی زاده، علی جباری، احمد طاهری، عزت جانملکی، حسین فرزامی، نصراله عبداللهی، جلال طالبی، کارو حق وردیان، مسعود معینی، عباس مژدهی، جواد قراب، جواد الله وردی، مهدی حاج محمد، غلامحسین مظلومی

 

 

اسامی بازیکنان تاج در سال 1351

ناصر حجازی، فرامرز ظلی،سه برادران، پرویز قلیچ خانی، گودرز حبیبی، عزت جانملکی، اکبر کارگر جم، منصور پورحیدری، حمید لواسانی، کارو حق وردیان، مشتری، مسعود امینی، جلال طالبی، مهدی حاج محمد، علیرضا حاج قاسم، نصراله عبدالهی، جواد قراب، علی جباری، جواد الله وردی، عباس مژدهی، غلامحسین مظلومی، حسین فرزامی، احمد منشی زاده، مسعود مژدهی
سرمربی: زدراوکور رایکوف


 

اسامی بازیکنان تاج در سال 1352

 ناصر حجازی، کارو حق وردیان، جواد قراب، اکبر کارگر جم، مسعود معینیف سه براداران، منصور پورحیدری، مهرداد زمانزاده، حسن روشن، عباس نوین روزگار، گیوه چی، عزت جانملکی، باغوردانی، آندرانیک اسکندریان، نصراله عبدالهی، رحمانی، هادی نراقی، مسعود مژدهی، پرویز مظلومی، حسن نگارش، علی جباری، محمدرضا عادلخانی، بهبود خاکسار تهرانی، غلامحسین مظلومی، کردستانی، منصور رشیدی
سرمربی: زدراوکو رایکوف

 

اسامی بازیکنان تاج در سال 1353

ناصر حجازی، منصور رشیدی، حجت الله خاکسار تهرانی، منصور پورحیدری، حسین کردستانی، عزت جانملکی، اکبر کارگر جم، نصراله عبدالهی، جعفر نگارش، سعید باغوردانی، مائیس میناسیان، عباس نوین روزگار، مهرداد زمان زاده، کارو حق وردیان، آندرانیک اسکندریان، علی جباری، مسعود مژدهی، محمد رضا عادلخانی، جواد قراب، حسن روشن، هادی نراقی، غلامحسنی مظلومی
سرمربی: زدراوکو رایکوف

اسامی بازیکنان تاج در سال 1354

ناصر حجازی، منصور رشیدی، صعید باغوردانی، منصور پورحیدری، عباس نوین روزگار، آندرانیک اسکندریان، علی جباری، حسن ابراهیمی، کارو حق وردیان، هادی نراقی، پرویز مظلومی، غلامحسین مظلومی، مسعود مژدهی، مصطفی مسلمی، جهانگیری کوثری، اکبر کارگر جم، سعید مراغه چیان

سرمربی: زدراوکو رایکوف

اسامی بازیکنان تاج در سال 1355

منصور رشیدی، عزت حانملکی، جواد قراب، کارو حق وردیان، اکبر کارگر جم، حسن ابراهیمی، حسن نگارش، اصغر حاجیلو، محرم عاشری، مصطفی مسلمی، جهانگیر کوثری، سعید مراغه چیان، حمید لواسانی،

سعید باغوردانی، عباس نوین روزگار، آندرانیک اسکندریان، هادی نراقی، مسعود مژدهی، حسن روشن، حسن نظری، حمید ملک احمدی، خضرایی، منوچهرمطیعی، ایرج دانایی فرد
سرمربی: زدراوکو رایکوف

اسامی بازیکنان تاج در سال 1356

حجت خاکسار تهرانی، اصغر حاجیلو، رضا نعلچگر، مصطفی مسلمی، رضا رجبی، جهانگیر کوثری، سعید مراغه چیان، منوچهر مطیعی، حسن نظری، میناسیان، هادی نراقی، پرویز مظلومی، محرم عاشری، ایرج دانایی فرد، مسعود مژدهی، حمید لواسانی، حمید ملک احمدی، حسن روشن، آندرانیک اسکندریان، زرین کمر
سرمربی: ولادمیر جکیچ

اسامی بازیکنان استقلال تهران در سال 1357

 

حجت خاکسار تهرانی، حمید ملک احمدی، مائیس میناسیان، مصطفی مسلمی، حسن نظری، اصغر حاجیلو، آندرانیک اسکندریان، جهانگیر کوثری، حمید لواسانی، شاهین بیانی، شاهرخ بیانی، رفا نعلچگر، سعید مراغه چیان، محرم عاشری، یداله زرین کمر، هادی نراقی، شاهرخ مطیعی، پرویز مظلومی، حسن روشن، نوروزی، ایرج دانایی فرد، مژدهی، شاهین واحدی، حجت اکبری، رضا رجبی، مسعود رضا زاده
سرمربی : ئلادمیر جکیچ

اسامی بازیکنان استقلال تهران در سال 1358

حجت خاکساری تهرانی، حمید ملک احمدی، اصغر حاجیلو، حسن نظریف رضا نعلچگر، یداله زرین کمر، سعید مراغه چیان، پرویز مظلومیف ایرج دانایی فرد، محرم عاشریف نوروزی، آ«درانیک اسکندریان، جهانگیر کوثری، حمید لواسانی، شاهین بیانی، مصطفی مسلمی، میناسیان، خضرایی، غلامرضا فتح آبادی، برهان زاده، سلیم پور، اکثر میثاقیان، شاهرخ مطیعی
سرمربی: عباس رضوی

اسامی بازیکنان استقلال تهران در سال 1359

 

ناصر حجازی، حجت خاکسار تهرانی، حمید ملک احمدی، اصغر حاجیلو، حسن نظری، رضا نعلچگر، یداله زرین کمر، سعید مراغه چیان، پرویز مظلومی، ایرج دانایی فرد، محرم عاشری، نوروزی، حمید لواسانی، جهانگیر کوثری، آندرانیک اسکندریان، شاهین بیانی، مصطفی مسلمی، خضرایی، غلامرضا فتح آبادی، برهان زاده، سلیم پور، اکبر میثاقیان، شاهرخ مطیعی
سرمربی: عباس رضوی

اسامی بازیکنان استقلال تهران در سال 1360

 

حجت خاکسار تهرانی، ناصر حجازی، اصغر حاجیلو، رضا رجبی، خضراییف فرد علی نیاف شاهین بیانی، رضا احدی، بهتاش فریبا، رضا نعلچگر، پرویز مظلومی، عبدالعلی چنگیز، برهان زاده، شاهرخ بیانی، دسترس، محرم عاشری، نوروزی، سعید مراغه چیان
سرمربی: حسن عضدی

اسامی بازیکنان استقلال تهران در سال 1361

ناصر حجازی، حجت خاکسار تهرانی، رضا نعلچگر، اصغر حاجیلو، رجبی، خضرایی، فرد علی نیا، شاهین بیانی، رضا احدی، بهتاش فریبا، شاهرخ بیانی، سعید مراغه چیان، عبدالعلی چنگیز، پرویز مظرومی، برهان زاده، دسترس، محرم عاشری، نوروزی، حسن روشن
سرمربی: اصغر شرقی

اسامی بازیکنان استقلال تهران در سال 1362

ناصر حجازی، شاهین بیانی، سعید مراغه چیان، شاهرخ بیانی، حسین فرزام نیا، اصغر حاجیلو، رضا نعلچگر، رضا احدی، جعفر مختاری فر، بهتاش فریبا، پرویز مظلومیف عبدالعلی چنگیز، رجبی، امیری، فردعلی نیا
سرمربی: منصور پورحیدری

اسامی بازیکنان استقلال تهران در سال 1363

ناصر حجازی، نادر فریادشیران، مجید رضایی، شاهین بیانی، رضا رجبی، صادق ورمرزیا، بهتاش فریبا، مجید نامجو مطلق، سعید مراغه چیان، حمید فرزام نیا، جعفر مختاری فر، پور جلی، پرویز مظلومی، وحید امیری، محمود کلهر، رسول غنی زاده، عبدالعلی چنگیز، اصغر حاجیلو
سرمربی: منصور پور حیدری


اسامی بازیکنان استقلال تهران در سال 1364

ناصر حجازی، نادر فریادشیران، مجید رضایی، شاهین بیانی، رضا رجبی، صادق ورمرزیا، بهتاش فریبا، مجید نامجو مطلق، سعید مراغه چیان، حمید فرزام نیا، جعفر مختاری فر، پور جلی، پرویز مظلومی، وحید امیری، محمود کلهر، رسول غنی زاده، عبدالعلی چنگیز، اصغر حاجیلو
سرمربی: منصور پور حیدری

اسامی بازیکنان استقلال تهران در سال 1365

مجید رضایی، حسین ترابپور، حمید فرزام نیا، سعید جانفدا، حسن استیلی، مجید نامجو مطلق، اصغر رضایی، رضا نعلچگر، جعفر مختاری فر، صادق ورمزیار، بهتاش فریبا، نادر خمس آبادی، غلامرضا فتح آبادی، علی شوریف اصغر حاجیلو، پرویز مظلومی، محمدرضا شکورزاده، بیژن طاهری، شهبازی فر، رامین محتشمی، محسن گروسی
سرمربی: عباس رضوی

اسامی بازیکنان استقلال تهران در سال 1366

مجید رضایی، حسین ترابپور، محمدرضا شکورزاده، کوروش شهبازی فر، بیژن طاهری، اصغررضایی، غلامرضا فتح آبادی، حمید فرزام نیا، سعید جانفدا، حسن استیلی، مجید نامجومطلق، رضا نعلچگر، جعفر مختاری فر، صادق ورمزیار، بهتاش فریبا، نادر خمس آبادی، علی شوری، اصغر حاجیلو، پرویز مظلومی، حمید ملک احمدی
سرمربی: منصور پور حیدری

اسامی بازیکنان استقلال تهران در سال 1367

 

حمید ملک احمدی، محمدرضا شکورزاده، صادق ورمزیار، اصغرحاجیلو، فرشاد فلاحت زاده، برزگر، محمود کلهر، جواد زرینچه، بهتاش فریبا، مجید نامجو مطلق، محسن گروسی، جعفر مختاری فر، امیرهاشمی مقدم، پرویز مظلومی، اصغر رضاییف حمید فرزام نیا، پور جلی، جلولی، عبدالعلی چنگیز، مصطفی اردستانی، علی شوری، امیرقلعه نوعی.
سرمربی: غلامحسین مظلومی

اسامی بازیکنان استقلال تهران در سال 1368


حمید بابازاده، سعید عزیزیان، احمد رضا عابدزاده، محمدرضا شکورزاده، مجید نامجو مطلق، رضا حسن زاده، امیر هاشمی مقدم، کورش تشت زر، مصطفی اردستانی، صادق ورمزیار، فرشاد فلاحت زاده، جواد زرینچه، مرتضی یکه، امیر قلعه نوعی، محمود کلهر، محسن گروسی، بهمن ترکاشوند، شاهرخ بیانی، عبدالعلی چنگیز، مهدی فنونی زاده، شاهین بیانی، عباس سرخاب، عبدالصمد مرفاوی، حسین ترابپور، خسرو پارساف جعفر مختاری فر
سرمربی: منصور پور حیدری

اسامی بازیکنان استقلال تهران در سال 1369

حمید بابازاده، احمدرضا عابدزاده، مهدی فنونی زاده، عباس سرخاب، عبدالعلی چنگیز، محمدرضا شکور زاده، مجید نامجومطلق، رضا حسن زاده، فرشاد فلاحت زاده، صادق ورمزیار، مصطفی اردستانی، کورش تشت زر، امیرهاشمی مقدم، جواد زرینچه، مرتضی یکه، امیر قلعه نوعی، محمود کلهر، محسن گروسی، بهمن ترکاشوند، شاهرخ بیانی، عبدالصمد مرفاوی، شاهین بیانی، خسرو پارسا، حسین ترابپور، جعفر مختاری فر
سرمربی: منصور پور حیدری

اسامی بازیکنان استقلال تهران در سال 1370

 حمید بابازاده، احمدرضا عابدزاده، رضا حسن زاده، خسرو پارسا، مهدی فنونی زاده، شاهین بیانی، جعفر مختاری فر، فرشاد فلاحت زاده، عبدالعلی چنگیز، صادق ورمزیار، ایمان عالمی، عبدالصمد مرفاوی، امیر دولت آبادی، عباس سرخاب، رضا احدی، مجید نامجو مطلق، امیر موسوی نیا، مسعود غفوریهای اصل، ناصر عباسی، میرشاد ماجدی، امیرهاشمی مقدم، سعید مظاهری، مهرداد رحمانی، امیر هوشنگ عبدالملکی
سرمربی: منصور پور حیدری

اسامی بازیکنان استقلال تهران در سال 1371

حسین ترابپور، احمدرضا عابد زاده، ثاقبی فر، حمید بابازاده، مهدی پاشا زاده،شاهین بیانی، ایمان عالمی، صادق ورمزیار، بهمن ترکاشوند، کوروش بختیاری زاده، عباس سرخاب، میرشاد ماجدی، عبدالصمد مرفاوی، عادل حردانی، کامیار کاردار، یعقوبی، جوادی، رضا حسن زاده، محمود سجادی، محمود صالح آّبادی، امیر قلعه نوعی.
سرمربی: بیژن ذوالفقار نسب

 اسامی بازیکنان استقلال تهران در سال 1372

 حمید بابازاده، احمدرضا عابدزاده، جواد زرینچه، قاسم سیانکی، جعفر مختاری فر، حسین ترابپور، شاهین بیانی، عباس سرخاب، ایمان عالمی، محمود فکری، محمدرضا مهرانپور، محمد نوری، علی حاج اکبری، قاسم کشاورز، کوروش تشت زر، امیر خانلو، ژورس غازاریان، امیر قلعه نوعی، غفوریهای اصل، ناصر عباسی، عبدالصمد مرفاوی
سرمربی: یوگنی سوکوموروخوف

 اسامی بازیکنان استقلال تهران در سال 1373

 

حمید بابازاده، بهزاد غلامپور، حسین ترابپور، جواد زرینچه، قاسم سیانکی، جعفر مختاری فر، شاهین بیانی، ایمان عالمی، عباس سرخاب، محمود فکری، محمدرضا مهرانپور، علی حاج اکبری، قاسم کشاورز، کورش تشت زر، امیر خانلو، ژورس غازاریان، امیر قلعه نوعی، امیر غفوریهای اصل، ادموند اختر، علی اکبریان
سرمربی: نصراله عبدالهی

 اسامی بازیکنان استقلال تهران در سال 1374

حمید بابازاده، بهزاد غلامپور، جواد زرینچه، محمد نوری، داریوش یزدانیف محمد خرمگاه، بهرز پرورش خواه، علیرضا منصوریان، ایمان عالمی، محمدرضا مهرانپور، محمد تقوی، مهدی پاشازاده، علی حاج اکبری، کوروش تشت زر، ادموند اختر، علی اکبریان، عباس سرخاب، امیر قلعه نوعی، کامیار کاردار، ناصر عباسی، قاسم سیانکی، ژورس غازایان، صادق ورمزیار، محمود فکری، محمد علی یحیوی
سرمربی: منصور پورحیدری

 اسامی بازیکنان استقلال تهران در سال 1376

بهزاد غلامپور، محمد یحیوی، نیما خیراندیش، محمد خرمگاه، مهدی پاشازاده، محمد تقوی، داود حسینی، محمدرضا مهرانپور، داریوش یزدی، جواد زرینچه، صادق ورمزیار، امیر قلعه نوعی، مجید ناظرزاده، محمد نوری، علی حاج اکبریف آتیلا حجازی، مهرداد امین شیرازی، علی اکبریان، عبدالصمد مرفاوی، بهروز پرورش خواه، علیزضا منصوریان، محمود فکری، ادموند اختر
سرمربی: منصور پورحیدری

 اسامی بازیکنان استقلال تهران در سال 1377

پرویز برومند، حمیدرضا بابایی، محمدعل یحیوی، فرهاد ولی، جواد زرینچه، رضا حسن زاده، احمد کعبیان پور، مهدی پاشازاده، محمد تقوی، علی چینی، جاوید شکری، محمد نوری، محمد رضا مهرانپور، علیرضا منصوریان، فرهاد مجیدی، سرژیک تیموریان، آتیلا حجازی، امین راستی، وحید رضایی، علیرضا اکبرپور، اصغر رسول زاده، محسن گروسی، فرد ملکیان، عبدالصمد مرفاوی، ادموند اختر
سرمربی: ناصر حجازی

 اسامی بازیکنان استقلال تهران در سال 1378

پرویز برومند، محمدعلی یحیوی، مسعود قاسمی، جواد زرینچه، رضا حسن زاده، محمود فکری، سهراب بختیاری زاده، محمد خرمگاه، علی چینی، کاظم محمودی، محمد تقوی، آتیلا حجازی، محمد نوازی، جاوید شکری، علیرضا منصوریان، سرژیک تیموریان، داریوش یزدانی، عادل حردانی، محمد مومنی، فرد ملکیان، علی موسوی، محسن گروسی، علیرضا اکبرپور، سیروس دین محمدی، فرهاد مجیدی
سرمربی: ناصر حجازی

  اسامی بازیکنان استقلال تهران در سال 1379

هادی طباطبایی، پرویز برومند، مسعود قاسمی، محمود فکری، ارسطو محمدی، محمدرضا مهدوی، رضا حسن زاده، جواد زرینچه، مهدی هاشمی نسب، ستار همدانی، بهزاد داداش زاده، داریوش یزدانی، محمد نوازی، علیرضا اکبرپور، علیرضا واحد نیکبخت، سیروس دین محمدی، فرزاد مجیدی، رافت قلی اف، علی سامره، بهمن طهماسبی، مجاهد خضیراوی، احمد مومن زاده، فرهاد مجیدی، علی لطیفی، مهدی صالح پور، یداله اکبری

 اسامی بازیکنان استقلال تهران در سال 1380

هادی طباطبایی، پرویز برومند، مسعود قاسمی، پیروز قربانی، محمد خرمگاه، مهدی هاشمی نسب، مهدی پاشازاده، محمود فکری، محمد نوازی، ارسطو محمدی، داود سیدعباسی، فراز فاطمی، مجاهد خضیراوی، علیرضا اکبرپور، یداله اکبری، علیرضا اکبرپور، سعید بیگی، رافت قلی اف، فرزاد مجیدی، سیروس دین محمدی، علیرضا واحدی نیکبخت، علی موسوی، احمد مومن زاده، سهراب بختیاری زاده، بهزاد دادش زاده
سرمربی: منصور پور حیدری 


 اسامی بازیکنان استقلال تهران در سال 1381

پرویز برومند، هادی طباطبایی، مسعود قاسمی، جواد زرینچه، پیروز قربانی، مهدی هاشمی نسب، علیرضا منصوریان، ستار همدانی، داوود رستمی، یداله اکبری، محمد نوازی، فراز فاطمی، علی سامره، محمود فکری، علیرضا اکبرپور، احمد مومن زاده، علیرضا واحدی نیکبخت، مهدی پاشازاده، فرزاد مجیدی، سیروس دین محمدی، سهراب بختیاری ازده، علی موسوی، احمد فیض کریملو، حمید واعظ، محمد خرمگاه، داریوش ایوبی.
• سرمربی: رولند کخ

 اسامی بازیکنان استقلال تهران در سال 1382

پرویز برومند، مسعود قاسمی، وحید طالب لو،محمد خرمگاه، پیروز قربانی، سبو شهبازیان، امیر حسین صادقی، سعید لطفی، مجتبی انصافی، رافائل گومز کاستا، محمود فکری، ستار همدانی، یداله اکبری، علیرضا اکبرپتور، داریوش یزدانی، علیرضا منصوریان، کیوان ساجدی، داوود سیدعباسی، علیرضا واحدی نیکبخت، محمد نوازی، فرزاد مجیدی، علی سامره، غلامرضا عنایتی، فابریتسیو، فراز فاطمی
• سرمربی : امیر قلعه نوعی

 اسامی بازیکنان استقلال تهران در سال 1383

جورج توپالوویچ، وحید طالب لو، سعید رمضانی، امیرحسین صادقی، پیروز قربانی، مجتبی انصافی، سعید لطفی، سبو شهبازیان، آگستینی گیلائوری، داوود حقدوست، محمود فکری، علیرضا نیکبخت واحدی، حسین کاظمی، فرزاد مجیدی، علیرضا منصوریان، مجاهد خضیراوی، مهدی شیری، میثم بائو، مهدی امیرآبادی، مصطفی اکرامی، غلامرضا عنایتی، سیاوش اکبرپور، فرد ملکیان، امیر امینی فر، علی سامره، علیرضا اکبرپور، منصور احمد زاده، بهشاد یاورزاده
• سرمربی: امیر قلعه نوعی
• مربیان: گما لوویچ، حمید بابازاده، عبدالصمد مرفاوی

 اسامی بازیکنان استقلال تهران در سال 1384

وحید طالب لو، سید مهدی رحمتی، سعید رمضانی، پیروز قربانی، امیر حسین صادقی، آگستینی گیلائوری، سبو شهبازیان، مرتضی ابراهیمی، محمود فکری، علیرضا منصوریان، علیرضا اکبرپور، علیرضا واحدی نیکبخت، مهدی امیرآبادی، شاهین خیری، فرزاد مجیدی، میثم بائو، حسین کاظمی، مرتضی هشامی زاده، مجتبی جباری، اصغر طالب نسب، سیاوش اکبرپور، سعید لطفی، پیمان نادری، غلامرضا عنایتی، رامین محرم نژاد، لادو آخالایا
سرمربی: امیر قلعه نوعی
مربیان: عبدالصمد مرفاوی- حمید بابازاده- مسعود اقبالی

 اسامی بازیکنان استقلال تهران در سال 1385

وحید طالب لو، سید مهدی رحمتی، مهیار حسن نژاد، امیرحسین صادقی، پیروز قربانی، محمود فکری،علیرضا منصوریان، مهدی امیرآبادی، فرزاد مجددی، حسین کاظمی، اصغر طالب نسب، سیاوش اکبرپور، سعید لطفی، بهشاد یاورزاده، علی انصاریان، محمد نوازی، جوئیلوسون داسیلوا، مرتضی ابراهیمی، آگسیتنی گیلائوری، محمدباقر احمدی، محسن یوسفی، مجتبی جباری، میثم بائو، علی علیزاده، مرتضی هاشمی زاده، حسین قنبری، کوییکه لئونی لئونارد
سرمربی : عبدالصمد مرفاوی
مربیانبابازاده، رضا حسن زاده، مسعود اقبالی و ساکت الهامی

+ نوشته شده در  سه شنبه 1389/03/18ساعت 14:12  توسط علی حبیب زاده کریمی  | 

استادیوم مسابقات استقلال تهران

نام ورزشگاه : استادیوم آزادی تهران

ظرفیت : یکصد هزار نفر

آدرس : تهران - اتوبان کرج - مجموعه ورزشی آزادی تهران

نشانی اینترنتی : www.azadisportcomplex.com

 

 دفتر مرکزی باشگاه استقلال تهران 

 آدرس : تهران - سعادت آباد - پل مدیریت - خیابان علامه جنوبی - خیابان 38 غربی- پلاک 68  

 • تلفن : 88692155  - 88690152
 • نمابر : 88683178
 • + نوشته شده در  سه شنبه 1389/03/18ساعت 14:4  توسط علی حبیب زاده کریمی  | 

  اولین دوره رقابتهای جام قهرمانان باشگاههای آسیا(1381 شمسی – 2003 میلادی)

  مسابقات جام قهرمانی باشگاههای آسیا و جام در جام باشگاههای آسیا از سال 2002 میلادی برابر با سال 1381 هجری شمسی با یکدیگر ادغام شدند و مسابقات باشگاهی در آسیا شکل جدی تری به خود گرفت و کنفدراسیون فوتبال آسیا، جام قهرمانان باشگاههای آسیارا راه اندازی کرد. در جام قهرمانان باشگاههای آسیا، قهرمان لیگ و قهرمان جام حذفی تمامی کشورهای عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا حضور داشتند. تیم فوتبال استقلال تهران با قهرمانی در رقابتهای جام حذفی سال 1380، پا به عرصه رقابتهای جام قهرمانان باشگاههای آسیا گذاشت و در نخستین دوره این پیکارها شرکت کرد.

  تیم فوتبال استقلال در رقابتهای اولین دوره جام قهرمانان باشگاهای آسیا که در سال 1381 برگزار شد ابتدا در دو بازی  رفت و برگشت «الفیصلی» اردن و سپس «نفتچی» ازبکستان را ا پیش رو برداشت و به مرحله گروهی راه یافت و با تیمها السد قطر، العین امارات و الهلال عربستان هم گروه شد تا یک تیم به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کند. این پیکارها به صورت متمرکز در کشور امارات برگزار شد که سرانجام آبی پوشان با کسب دو شکست و یک پیروزی از ادامه رقابتهای آسیایی باز ماندند، تا استقلال در سال 1381 یک فصل کاملاً ناامید کننده همراه با کسب نتایج ضعیف و دور از انتظار را پشت سر بگذارد.

  اسامی بازیکنان استقلال:

  هادی طباطبایی، پرویز برومند، مسعود قاسمی، جواد زرینچه، پیروز قربانی، مهدی هاشمی نسب، علیرضا منصوریان، ستار همدانی، دلاوود رستمی، یداله اکبری، محمد نوازی، فراز فاطمی، علی سامره، محمود فکری، علیرضا اکبرپور، احمد مومن زاده، علیرضا واحدی نیکبخت، مهدی پاشازاده، فرزاد مجیدی، سیروس دین محمدی،سهراب بختیاری زاده، علی موسوی، احمد فیض کریملو، حمید واعظ، محمد خرمگاه، داریوش ایوبی

  سرمربی: رولند کخ

  کاپیتان : مهدی پاشازاده

   دست داد. سرانجام استقلال حریف ازبکستانی خود را در دیدار رده بندی گلباران کرد و مقام سوم جام باشگاههای آسیا را تصاحب کرد. 
  + نوشته شده در  سه شنبه 1389/03/18ساعت 0:15  توسط علی حبیب زاده کریمی  | 

  ب ) استقلال و جام در جام باشگاههای آسیا

   

  رقابتهای جام در جام باشگاههای آسیا در سال 1990 میلادی برابر با سال 1370 هجری شمسی راه اندازی شد و استقلال به طور رسمی از سال 1375 قدم به این مسابقات گذاشت. نکته قابل ذکر از اولین حضور منصور پورحیدری به عنوان سرمربی تا قبل از مر حله نیمه نهایی جام در جام باشگاهای آسیا بود، که در مرحله نیمه نهایی ناصر حجازی سکان هدایت استقلال را برعهده گرفت اولین حضور آبی پوشان با حضور توام پورحیدری و حجازی در یک مقطع همراه باشد.

   

  «نخستین حضور»مقام چهارم جام در جام آسیا

   

  تیم استقلال در رقابتهای ششمین دوره جام در جام باشگاههای آسیا دو تیم «اردوباسی قزاقستان و نوف باخور ازبکستان» را در دو بازی رفت و برگشت شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد و باشکست از میزبان رقابتها در ضربات پنالتی و متعاقب آن شکست در بازی ردهد بندی مقابل نماینده کره جنوبی به مقام چهارمی بسنده کرد. لازم به یادآوری است که هر دو بازی رفت و برگشت استقلال مقابل اردوبایسی قزاقستان در ایران برگزار شد.

  اسامی بازیکنان استقلال:

  بهزاد غلامپور، محمد علی یحیوی، نیما خیراندیش، صادق ورمزیار، مجید ناظرزاده، محمد نوری، علی حاج اکبریف محمد خرمگاه، مهدی پاشازاده، محمد تقوی، داود حسینی، محمدرضا مهرانپور، داریوش یزدانی، جواد زرینچه، امیرقلعه نوعی، آتیلا حجازی، مهرداد امین شیرازی، علی اکبریان، بهروز پرورش خواه، علیرضا منصوریان، ادموند اختر، عبدالصمد مرفاوی، سیروس نعمتی نژاد و محمود فکری، ابراهیم تهامی، جاوید شکری و محمد مومنی (بازیکنان کمکی)

  سرمربی: منصور پورحیدری (از مرحله نیمه نهایی: ناصر حجازی)

  کاپیتان: صادق ورمزیار

   

  «دومین حضور» و ...

   

  تیم استقلال در نهمین دوره رقابتهای جام در جام باشگاههای آسیا در دو مسابقه رفت و برگشت نماینده لبنان را گلباران کرد، اما سرانجام از گردونه رقابتها کنار رفت.

  اسامی بازیکنان استقلال:

  هادی طباطبایی، پرویز برومند، مسعود قاسمی، جواد زرینچه، کاظم محمودی، محمدرضا مهدوی، ارسطو محمدی، ستار همدانیف رضا حسن زاده، سهراب بختیاری زاده، پیمان صاحب جمعی، محمد نوازی، علیرضا نیکبخت واحدی، افشین حاجی پورف علیرضا اکبرپور، بهزاد داداش زاده، بهمن طهماسبی، محمود فکری، مجاهد خضیراوی، سیروس نعمتی نژاد، داریوش یزدانی، فرد ملکیان، احمد مومن زاده، فرهاد مجیدی، محمد نیک سیرت، علی لطیفی

  سرمربی: یوگنی سوکوموروخوف

  کاپیتان: جواد زرینچه

                       

   

  «سومین حضور» مقام چهارم جام در جام آسیا:

   

  تیم استقلال در دهمین دوره جام در جام باشگاههای آسای سه تیم «الوحده امارات، السد قطر، قایرات قزاقستان» را در مجموع دو دیدار رفت و برگشت مغلوب ساخت و به دیدار نیمه نهایی رسید و با شکست خوردن از میزبان مسابقات و شکست از نماینده کشو ژاپن در بازی رده بندی یک بار دیگر مقام چهارم رقابتهای جام در جام باشگاههای آسیا را به دست آورد.

  اسامی بازیکنان استقلال:

  هادی طباطبایی، پرویز برومند، مسعود قاسمیف محمود فکری، ارسطو محمدی، مهدی هاشمی نسب، رضا حسن زاده، جواد زرینچه، محمدرضا مهدوی، ستار همدانی، محمد نوازی، علیرضا اکبرپور، بهزاد داداش زاده، داریوش یزدانی، علیرضا واحدی نیکبخت،، سیروس دین محمدی، فرزاد مجیدی، رافت قلی اف، مجاهد خضیراوی، یداله اکبری، مهدی صالح پور، علی سامره، بهمن طهماسبی، احمد مومن زاده، فرهاد مجیدی، علی لطیفی

  سرمربی: منصور پورحیدری

  کاپیتان: جواد زرینچه

   

  *جواد زرینچه کاپیتان متعصب استقلال با 18 بار حضور در ترکیب ثابت استقلال رکورددار حضور در رقابتهای جام در جام باشگاههای آسیا می باشد. نکته قابل توجه این که استقلال در رقابتهای جام در جام باشگاههای آسیا 18 مسابقه انجام داد که جواد زرینچه در هر هجده مسابقه استقلال به طور ثابت حضور داشت و از این حیث یک رکورد جالب توجه از خود به ثبت رسانده است. محمود فکری با 12 بار حضور در ترکیب آبی پوشان (3 بار به عنوان بازیکن تعویضی) و همچنین علیرضا اکبرپور نیز با 12 بار حضور (7 بار به عنوان بازیکن تعویضی) در مکان دوم قرار دارد. علیرضا واحدی نیکبخت با 10 بار حضور در ترکیب ثابت استقلال در رقابتهای جام در جام باشگاههای آسیا در جایگاه سوم بازیکنان تاریخ باشگاه استقلال قرار گرفته است.

  فرهاد مجیدی تنها بازیکن تاریخ باشگاه استقلال است که در رقابتهای معتبر آسیایی توانسته است در یک مسابقه چهار گل به ثمر برساند. در تاریخ 25/12/78 در رقابتهای جام در جام باشگاههای آسیا، تیم استقلال توانست با نتیجه 8-0 «تیم هومنت من» لبنان را شکست دهد. در این مسابقه فرهاد مجیدی در دقایق (75-79-82-78) چهار گل آبی پوشان را وارد دروازه هومنت من کرد و نام خود را در تاریخ باشگاه استقلال ماندگار ساخت. پیکار دو تیم در ورزشگاه برج حمود  بیروت به انجام رسید.

  صادق ورمزیار مدافع متعصب تیم استقلال د نخستین  بازی آبی پوشان در رقابتهای جام در جام باشگاههای آسیا در دقیقه 85 از روی نقطه پنالتی دروازه تیم «نوف باخور» ازبکستان را باز کرد و نام خود را به عنوان نخستین گلزن تاریخ باشگاه استقلال در رقابتهای جام در جام باشگاههای آسیا جاودانه کرد.

  پنجاهمین بازی آسایی تاریخ باشگاه استقلال در سیزدهین بازی تیم استقلال در رقابتهای دور رفت جام در جام باشگاههای آسیا مقابل تیم السد قطر برگزار شد. در این مسابقه که در تاریخ 13/7/1379 در ورزشگاه خلیفه دوحه قطر به انجام رسید، علی سامره تنها گل آبی پوشان را در دقیه 75 به ثمر رساند و استقلال با نتیجه 1-0 حریف خود را با هدایت منصور پور حیدری شکست داد.

  + نوشته شده در  سه شنبه 1389/03/18ساعت 0:12  توسط علی حبیب زاده کریمی  | 

  افتخارات و عملکرد استقلال تهران در باشگاه های آسیا

  الف : استقلال در جام باشگاههای آسیا

   جام قهرمانی باشگاههای آسیا در سال 1967 میلادی برابر با سال 1346 هجری شمسی به تلاش و کوشش تونکو عبدالرحمان پایه گذاری شد و باشگاه استقلال به طور رسمی از سومین دوره جام باشگاههای آسیا قدم به مهمترین رقابتهای باشگاهی در قاره کهن آسیاگذارد و در اولین حضور خود در این مسابقات به عنوان اولین باشگاه ایرانی مقام قهرمانی باشگاههای آسیا را تصاحب کرد و در همان ابتدا نام خود را به عنوان مدعی شماره یک جام باشگاههای آسیا طنین انداز کرد.

   

  اولین حضور قهرمانی جام باشگاههای آسیا:

   

  تیم فوتبال تاج (استقلال) در رقابتهای سومین دوره جام باشگاههای آسیا (تهران- ایران) که در سال 1349 هجری- شمسی برگزار شد، با دو تیم هومنت من لبنان، سلانگور مالزی هم گروه شد.

  اسامی بازیکنان تاج:

  ناصر حجازی، فرهنگ بادکوبه، عزت جانملکی، اکبر کارگر جم، مسعود معینی، کارو حق وردیان، گودرز حبیبی، منصور پور حیدری، حمید لواسانی، علی جباری، مهدی حاج محمد، علیرضا حاج قاسم، جواد قراب، مسعود مژدهی، نصراله عبدالهی، جلال طالبی، پرویز قلیچ خانی، غلامحسین مظلومی، غلام وفاخواه، فریدون معینی و محمود خوردبین (بازیکنان کمکی)

  سرمربی: زدراوکو رایکوف

  کاپیتان: علی جباری

   

  «دومین حضور»؛کسب مقام سوم باشگاهای آسیا:

  تیم فوتبال استقلال در رقابتهای چهارمین دورهجام باشگاههای آسیا (بانکوک- تایلند) که در سال 1350 هجری – شمسی برگزار شد، با چهار تیم (پلیس بغداد، ارتش کره جنوبی، العربی کویت و پیراک مالزی) هم گروه شد.

  اسامی بازیکنان تاج:

  ناصر حجازی، فرهنگ بادکوبه، منصور پورحیدری، گودرز حبیبی، مهدی لواسانی، فرامرز ظلی، جلال طالبی، اکبر کارگر جم، عزت جانملکی، نصراله عبدالهی، پرویز قلیچ خانی، مسعود معینی، کارو حق وردیان، جواد قراب، علیرضا حاج قاسم، علی جباری، حسین امیرطاهری، غلامحسین مظلومی، مسعود مژدهی

   سرمربی: زدراوکو رایکوف

  کاپیتان: علی جباری

  *غلامحسین مظلومی و علیرضا حاج قاسم با به ثمر رساندن هر کدام سه گل، نقش به سزایی در موفقیت آبی پوشان داشتند.

   

  «سومین حضور» قهرمان جام باشگاههای آسیا:

  تیم فوتبال استقلال در رقابتهای دهمین دوره جام باشگاههای آسیا، ابتدا در دیدار رفت و برگشت تیم قطری را از پیش رو برداشت و سپس در کشور بنگلادش با سه تیم «25 اوریل کره شمالی، بانکوک بانک تایلند و محمدان بنگلادش» هم گروه شد.

  استقلال پس از کسب عنوان نخست گروه خود با تیم دو گروه اول پیکار کرد و در نهایت به مسابقه پایانی رسید.

  اسامی بازیکنان استقلال:

  احمدرضا عابدزاده، حمید بابازاده، فرشاد فلاحت زاده، خسرو پارسا، ناصر عباسی، رضا حسن زاده، شاهین بیانی، جعفر مختاری فر، صادق ورمزیار، مسعود غفوریهای اصل، مهدی فنونی زاده، شاهرخ بیانی، امیر قلعه نوعی، امیر موسوی نیا، ایمان عالمی، میرشاد ماجدی، ایمردولت آبادی، عبدالعلی چنگیز، عباس سرخاب، عبدالصمد مرفاوی، سیدمهدی ابطحی و سید علی افتخاری (بازیکنان کمکی)

  سرمربی: منصور پور حیدری

  کاپیتان: شاهرخ بیانی

  *عبدالصمد مرفاوی با به ثمر رساندن 6 گل به همراه بازیکن تیم اندونزی به عنوان آقای گل دهمین دوره مسابقات جام باشگاههای آسیا معرفی شد.

  *مجید نامجو مطلق، هافبک تکنیک تیم استقلال به عنوان تکنیکی ترین بازیکن این جام لقب گرفت.

  *پس از پایان دهمین دوره جام باشگاههای آسیا، کنفدراسیون فوتبال آسیا، عباس سرخاب مهاجم  استقلال را به عنوان مرد سال فوتبال آسیا معرفی کرد. ضمن آنکه گل سرخاب به تیم پلیتا جایا اندونزی به عنوان زیباترین گل بازیها شناخته شد.

  *احمدرضا عابدزاده سنگربان تیم استقلال نیز به عنوان بهترین دروازه بان مسابقات معرفی شد.

  «چهارمین حضور»؛ نایب قهرمان جام باشگاههای آسیا

  ابتدا حریف یمنی خود را در دو طرف مسابقه رفت و برگشت از گردونه رقابتها حذف کرد. سپس در کشور قطر با تیمهای «الهلال عربستان، پیونگ یانگ سیتی کره شمالی والریان قطر» هم گروه شد و در نهایت به دیدار پایانی پا گذاشت و در ضربات پنالتی بازی را به حریف واگذار کرد. در مسابقه فینال ضربات پنالتی مرفاوی، حسن زاده و سرخاب به گل تبدیل نشد.

  اسامی بازیکنان استقلال:

  احمدرضا عابدزاده، حمید بابازاده، رضا حسن زاده، صادق ورمزیار، ناصر عباسی، فرشاد فلاحت زاده، خسرو پارسا، مسعود غفوریهای اصل، امیردولت آبادی، جعفر مختاری فر، شاهین بیانی، شاهرخ بیانی، امیرهاشمی مقدم، ایمان عالمی، عبدالعلی چنگیز، مهدی فنونی زاده، سید مهدی ابطحی (کمکی)، عباس سرخاب,  عبدالصمد مرفاوی

  سرمربی: منصور پورحیدری

  کاپیتان: شاهرخ بیانی

  *عباس سرخاب با به ثمر رساندن سه گل در این رقابتها، بهترین گلزن استقلال لقب گرفت.

  «پنجمین حضور»؛ نایب قهرمان باشگاههای آسیا:

  تیم استقلال در هجدمین دوره رقابتهای جام باشگاههای آسیا، نخست در دو دیدار رفت و برگشت نماینده کشورعراق را شکست داد و سپس در منطقه غرب با تیمهای «الهلال عربستان العین امارات و کوپکتداق ترکمنستان» هم گروه شد و بازیهای نهایی این دوره از مسابقات هم در ایران برگزار گردید و استقلال یک بار دیگر به دیدار پایانی راه یافت و در دیدار پایانی مغلوب حریف ژاپنی شد و نایب قهرمانی باشگاههای آسیا را به دست آورد.

  اسامی بازیکنان استقلال:

  پروزی برومند، محمد علی یحیوی، مسعود قاسمی، جواد زرینچه، رضا حسن زاده، محمود فکری، علی چینی، سهراب بختیاری زاده، محمد خرمگاه، کاظم محمودی، جاوید شکری، محمد تقوی، آتیلا حجازی، محمد نوازی، علیرضا منصوریان، داریوش یزدانی، سرژیک تیموریان، عادل خردانیف محمد مومنی، فرد ملکیان، محسن گروسی، علی موسوی، علیرضا اکبرپور، سیروس دین محمدی، فرهاد مجیدی

  سرمربی: ناصر حجازی

  کاپیتان: جواد زرینچه

  *علیرضا اکبرپور و سیدعلی موسوی هرکدام با به ثمر رساندن 3 گل بهترین گلزنان استقلال در این رقابتها بودند. ضمن آنکه گل سیروس دین محمدی به تیم جوبیلوایواتا ژاپن به عنوان گل ماه فوتبال آسیا برگزیده شد و به عنوان گل دوم سال 1998 میلادی (از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا) نیز انتخاب گردید.

  «ششمین حضور»؛ کسب مقام سوم جام باشگاههای آسیا:

   

  در بیست و یکمین و در واقع آخرین دوره رقابتهای جام باشگاههای آسیا ابتدا باید در مقابل تیم الحکمه لبنان صف آرایی می کرد اما به علت انصراف تیم لبنانی، استقلال به مرحله دوم راه پیدا کرد. سپس در مسابقه رفت و برگشت مقابل نماخینده پرقدرت عربستان به پیروزی دست یافت و در ادامه در مرحله یک چهارم نهایی منطقه غرب آسیا با سه تیم الوحده امارات؛ ناساف کارسی ازبکستان و الکویت کویت» در کشور امارات هم گروه شد. استقلال پس از کسب عنوان نخست گروه خود به دیدار نیمه نهایی رسید اما بدبیاری در مسابقه نیمه نهایی، استقلال را از اهداف اصلی خود دور کرد. بارش شدید باران و تگرگ که در نوع خود بی سابقه بود وزش باد شدید و چمن نامساعد ورزشگاه آزادی تهران که به زمین پر از آب و باتلاقی تبدیل شده بود همه و همه دست به دست هم داد تا استقلال به بازی پایانی نرسد. ضمن آنکه استقلال در این بازی یک ضربه پنالتی را توسط محمد نوازی از دست داد. سرانجام استقلال حریف ازبکستانی خود را در دیدار رده بندی گلباران کرد و مقام سوم جام باشگاههای آسیا را تصاحب کرد

  اسامی بازیکنان استقلال:

  سید هادی طباطبایی، پرویز برومند؛ مسعود قاسمی، پیروز قربانی، محمد خرمگاه، مهدی هاشمی نسب، مهدی پاشازاده، محمود فکری محمد نوازی، ارسطو محمدی، داود سیدعباسی، فراز فاطمی، مجاهد خضیراوی، فرزاد مجیدی، سیروس دین محمدی، علیرضا نیکبخت واحدی، علیرضا اکبر پور، یداله اکبری، سعید بیگی، رافت قلی اف، سهراب بختیاری زاده، احمد مومن زاده، علی موسوی

  سرمربی: منصور پور حیدری

  کاپیتان: محمود فکری

  *سید فراز فاطمی مهاجم استقلال در بیست و یکمین دوره جام باشگاههای آسیا با به ثمر رساندن شش گل در آخرین دوره این مسابقات عنوان بهترین گلزن استقلال را به دست آورد. ضمن آنکه فراز فاطمی با زدن شش گل در یک فصل از رقابتهای جام باشگاههای آسیا، رکورددار گلزنی در یک فصل از رقابتهای آسیایی در تاریخ باشگاه استقلال شد.

  استقلال رکورددار تاریخ جام باشگاههای آسیا:

  تیم فوتبال استقلال تهران در تاریخ 21 دوره جام قهرمانی باشگاههای آسیا در 6 دوره این مسابقات به طور رسمی شرکت کرده اس تو حاصل شش دوره حضور استقلال در این جام معتبر آسیایی – کسب دو عنوان قهرمانی، دو عنوان نایب قهرمانی و دو مقام سومی بوده است که در تاریخ رقابتهای جام باشگاههای آسیا، بی سابقه و در نوع خود جالب و بی نظیر می باشد و از این حیث باشگاه استقلال رکورددار تاریخ جام قهرمانی باشگاههای آسیا به شمار می آید. در نتیجه استقلال کارنامه بسیار درخشانی از خود برجای گذاشته است. لازم به یادآوری است منصور پورحیدری با به دست آوردن یک مقام قهرمانی، یک نایب قهرمانی و یک مقام سومی بهترین مربی باشگاه استقلال در تاریخ جام باشگاههای آسیا به حساب می آید. ضمن آنکه منصور پور حیدری توانسته بود به عنوان بازیکن استقلال نیز یک مقام قهرمانی و یک مقام سومی این جام را به دست آورد و خود این موضوع بسیار جالب توجه به نظر می آید.

  + نوشته شده در  سه شنبه 1389/03/18ساعت 0:10  توسط علی حبیب زاده کریمی  | 

  شایسته ترین ها و اولین های تاریخ 60 ساله باشگاه استقلال


    گلزنان جام جهانی 1978 آرزانتین:ایرج دانائی فرد و حسین روشن هر دو در تیم استقلال بودند.
    
   اولین گلزن ایرانیدر جام جهانی: ایرج دانائی فرد.
    
   اولین لژیونر:بیوک جدیکار (1336 به تیم ویکتوریا برلین)
    
   اولین مربی:مرحوم علی دانائی فرد از سال 1325 تا سال 1348 به مدت 23 سال
    
   اولین آقای گل آبی پوشان در لیگ: غلامحسین مظلومی در اولین دوره تخت جمشید با 15 گل زده.
    
   اولین کاپیتان: کامبیز جمالی
    
   بازیکن تیم منتخب جهان:ایرج دانایی فرد.
    
   پرافتخارترین مربی:منصور پورحیدری با بیش از 300 مسابقه و افتخار قهرمانی سال 90 باشگاه های آسیا.
    
   بیشترین تعداد حضور: جواد زرینچه با 336 بازی طی 12 سال
    
   کوتاه ترین گل در داربی: علی سامره در ثانیه 37 بازی مقابل پرسپولیس
    
   پرجمعیت ترین بازی آسیا:   استقلال ایران-جوبیلوایواتا ژاپن

   (با حضور 120 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی فینال جام باشگاه های آسیا در سال 78 )
    
   بهترین بازیکن سال کشور بعد از انقلاب: علیرضا منصوریان1374 (گزینش بهترین بازیکن برای اولین بار مرسوم شد)
    
   جوانترین مربی: امیر قلعه نویی

  + نوشته شده در  سه شنبه 1389/03/18ساعت 0:5  توسط علی حبیب زاده کریمی  | 

  شعر استقلالی

  <آّبی تر از آنیم که بی رنگ بمیریم

  رنگی نشدیم که با ننگ بمیریم


  تاجیم چو الماس که بر اوج نشینیم

  چون لنگ نه ایم که جای شلوار بگیریم


  از روز ازل شاه نشین بوده و هستیم

  با شاه نبودیم که دستور ز در بار بگیریم


  ما را چو ستارگان به پژواک نیاز نیست

  خورشید منوریم که انوار نگیریم


  بر تارک آسیا نشان سروری بیابیم

  هر جا که نشان جدول و آمار بگیریم


  اکنون که به صدر جدول عالم عشقیم
  با شوق سریر همه ادوار بگیریم


  نوری است که بر پرده هستی به تلالوست

  پروانه عشقیم که گردش به صد بار بمیریم


  تاجی بطلب آب حیات از لب عشاق

  در مکتب تاجی چونان نقطه پرگار اسیریم


  بازم بنویسید به زر بر لب عشاق

  آّبی تر از آنیم که بی رنگ بمیریم

  + نوشته شده در  جمعه 1389/02/17ساعت 12:1  توسط علی حبیب زاده کریمی  | 

  شعر استقلال

  به ربع صد این آبیان همچو گرگ     شدند صحنه سازنبردی سترگ
  سراسر اراده، مسلح بپولاد سرد     بفرمان فرمانده ای باخرد


  *وحید دلاور به قلعه نگهبان شدی      بکوشک اندرش کوشکی فربدی
  یمین را سپردی به پژمان گیو      یسارش نهاده به پیروز نیو
  میان را گرفته مهار مجتبای      کنارش بمیدان یلی تیزپای
  همان مرد برزیل جان واریو      یلی پر گهر پر سخنهای نو
  حسین آن کماندار زاغ دلیر      بمیدان شدی همچنان وشمگیر
  چو خسرو نهادی بر بال راست      فرستاد مهدی بچپ کو وراست
  جلوتر سیاوش یل پر هنر       فلاخن به آرش سپردی به بر
  که آرش هنر را بکردی تمام      امیر قلعه دار، نیک مرد همام
  به پیروز سفارش نمودی که هان      بمیدان شوید و بکوشید تا پای جان
  که اینک مجال نبردست و شور      رقیبت به پای خود آمد بگور
  به خونسردی و جهد و زور نبرد      در افکندن این دلیجان بشو پایمرد
  ************
  به سوت مهین داور این نبرد      به صحنه نبرد را چو آغاز کرد
  دقایق چه زود آمدند و ببار      به شاخه نشست میوه خوشگوار
  به یک ضرب آزاد جان واریو      نهادی یکی تیر خوش نقش و نو
  به هجده قدم تیم آبی نمودی ورود      حسین آن یل زاغ بزانوی بود
  به یک دم چنان ضربه ای سازکرد      که ثابت درقلعه را باز کرد
  **********
  نتیجه همی گشته بود یک به هیچ      وحید رشته ها را بکرد پیچ پیچ
  بترفند زارع یل آزموده بهوش      گرفت چشم زخم و وحید شد خموش
  امید از تن تیم آبی برفت      بچند لحظه گویی در خواب رفت
  سکوتی گرفت صحنه کارو ساز     نفس ها شدی حبس و نامد فراز
  دی لنگیان شد خنک زین سبب      همه خنده ها بر نهادند به لب
  به انگشت گشتی امیر رهنمون      که باید نمود رسم بازی نگون
  بتازید تا عمق دروازه این حریف      بساط بزرگی نمایید اکنون ردیف
  *********
  به یک حمله تیم آبی همان مجتبی      سیاوش نمودی روان تا کجا
  سیاوش نگه کرد و آرش بدید      که آماده کارزار است سدید
  فرستاد پاسی چه زیبا وناز      که آرش نماید در قلعه باز
  که ثابت بضربت فکندی ورا      که داور نواختی بسوتش نوا
  چو آرش پنالت را بزشتی نواخت      که ثابت ره توپ را سد بساخت
  به برگشت آرش چنان درسپوخت      که استاد یاور به مغزش بکوفت
  همه نقشه هایش بشد نقش آب      دل لنگیان گشت ازین گل کباب
  ************
  دقایق گذشتی و جباری راد مرد       سیاوش بداد پاس و او گل بکرد
  ***********
  سیاوش ستاره شده و پیلگون       نمود بازی خویش را پر فنون
  بضربت گل چار را او نواخت      که این گل دگر کار یاور بساخت
  **************
  چو آرش گرفتی کمین را درست      به ضربت دقیق و به تندی چه چست
  باستادی تام رساندی نتیجه به پنچ      ندیدم چنین تیر زن در سرای سپنج
  کنون صدر گلزن ترین ها وراست      که دایی بتیمش ورا خوش بخواست
  ***********
  چنین لشگر شیر و شمشیر و شید      امیر را سزد همچنان خور شید
  چنان لرزه افتاد بر لنگیان      خزیده به موش لانه های جهان
  چو افشین سخن ها بگفتی درشت      امیر با خلایق چنین در بسفت:
  ای افشین فردا به وقت نبرد      نمانی به نیمکت چنین پایمرد
  خدا گر نسازد سبب های بد      کت قهرمانی بتن تیم آبی سزد
  چو عمران ستاید خدا را درست      ره رستگاری ز یزدان آبی بجست
  خداوند خورشید و دریا و این آسمان      خداوند روزی ده و دادمان
  ستایش کنیم این خدا را به تدبیر تام      که نعمت به آبی نمودی تمام
  + نوشته شده در  جمعه 1389/02/17ساعت 12:0  توسط علی حبیب زاده کریمی  | 

  اس ام اس استقلالی

  قرمز های زمونه رو دارن یه جا دار میزنن

  به جای عکسشون تو قاب یه عکس خیار میزنن

  تیم ما قهرمان میشه هم تو ایران هم آسیا

  تو گوش پرسپولیسی ها سیلی آبدار میزنن

  کاشانی چی شد؟ قطبی کجاست ؟

  هیچی یه جا نشستن و دارن با هم زار میزنن

  استقلال قهرمانه و پرسپولیس هم که سوراخه

  آبی های محلمون دارن اینو جار میزنن

  کاشانی میره خونشون قطبی میره پیش زنش

  توی روزنامه واسشون خدا نگهدار میزنن

  ما قهرمانیم…………….

  ======================================================

  این روزها همه پرسپولیس رو گل باران میکنند ! شما چطور !!؟

  ღ♥ღ

  قرمز های زمونه رو دارن یه جا دار میزنن

  به جای عکسشون تو قاب یه عکس خیار میزنن

  تیم ما قهرمان میشه هم تو ایران هم آسیا

  تو گوش پرسپولیسی ها سیلی آبدار میزنن

  کاشانی چی شد؟ قطبی کجاست ؟

  هیچی یه جا نشستن و دارن با هم زار میزنن

  استقلال قهرمانه و پرسپولیس هم که سوراخه

  آبی های محلمون دارن اینو جار میزنن

  کاشانی میره خونشون قطبی میره پیش زنش

  توی روزنامه واسشون خدا نگهدار میزنن

  ღ♥ღ

  تا دنیا دنیا دنیاس آبی مال ماست

  ما قهرمانیم جام تو دست ماست !

  ღ♥ღ

  دربی منتظر مـــاست بیــا تــا برویـــم

  اشک لنگی به راست بیا تا برویم

  جمعه روز آبی هاست بیا تا برویم

  تیم عبدی جوون سوراخه بیا تا برویم !

  ღ♥ღ

  این اس اس منه / دوسش دارم خیلی زیاد

  قهرمانی بهش میاد/ دسش دارم خیلی زیاد

  ღ♥ღ

  آسمان گفت که من آبی ام / عشق می ورزم که استقلالی ام

  ღ♥ღ

  پرسپولیس گل میخوره میگه زمین صابونیه زمینو پاک میکنن میگه هوا بارونیه

  ღ♥ღ

  تولدت مبارک  استقلال عزیز

  چهارم مهر ۱۳۲۴ سالروز تولد استقلال

  ღ♥ღ

  یه پرسپولیسی میره پیش یه پیشگو میگه
  تیم ما کی قهرمان می شه؟ پیشگو یه کم به دستش و گوی جادوییش نگاه
  میکنه، می گه والا من بیشتر از صد سال نمی تونم پیشگویی کنم!

  ღ♥ღ

  تا دنیا دنیا دنیاس آبی مال ماست
  ما قهرمانیم جام تو دست ماست

  ღ♥ღ

  قرمز های زمونه رو دارن یه جا دار میزنن
  به جای عکسشون تو قاب یه عکس خیار میزنن
  تیم ما قهرمان میشه هم تو ایران هم آسیا
  تو گوش پرسپولیسی ها سیلی آبدار میزنن
  کاشانی چی شد؟ قطبی کجاست ؟
  هیچی یه جا نشستن و دارن با هم زار میزنن
  استقلال قهرمانه و پرسپولیس هم که سوراخه
  آبی های محلمون دارن اینو جار میزنن
  کاشانی میره خونشون قطبی میره پیش زنش
  توی روزنامه واسشون خدا نگهدار میزنن

  ღ♥ღ

  پرسپولیس گل میخوره میگه زمین صابونیه زمینو پاک میکنن میگه هوا بارونیه

  ღ♥ღ

  تا دنیا دنیا دنیاس آبی مال ماست

  ما قهرمانیم…………….

  ======================================================

  این روزها همه پرسپولیس رو گل باران میکنند ! شما چطور !!؟

  ღ♥ღ

  قرمز های زمونه رو دارن یه جا دار میزنن

  به جای عکسشون تو قاب یه عکس خیار میزنن

  تیم ما قهرمان میشه هم تو ایران هم آسیا

  تو گوش پرسپولیسی ها سیلی آبدار میزنن

  کاشانی چی شد؟ قطبی کجاست ؟

  هیچی یه جا نشستن و دارن با هم زار میزنن

  استقلال قهرمانه و پرسپولیس هم که سوراخه

  آبی های محلمون دارن اینو جار میزنن

  کاشانی میره خونشون قطبی میره پیش زنش

  توی روزنامه واسشون خدا نگهدار میزنن

  ღ♥ღ

  تا دنیا دنیا دنیاس آبی مال ماست

  ما قهرمانیم جام تو دست ماست !

  ღ♥ღ

  دربی منتظر مـــاست بیــا تــا برویـــم

  اشک لنگی به راست بیا تا برویم

  جمعه روز آبی هاست بیا تا برویم

  تیم عبدی جوون سوراخه بیا تا برویم !

  ღ♥ღ

  این اس اس منه / دوسش دارم خیلی زیاد

  قهرمانی بهش میاد/ دسش دارم خیلی زیاد

  ღ♥ღ

  آسمان گفت که من آبی ام / عشق می ورزم که استقلالی ام

  ღ♥ღ

  پرسپولیس گل میخوره میگه زمین صابونیه زمینو پاک میکنن میگه هوا بارونیه

  ღ♥ღ

  تولدت مبارک  استقلال عزیز

  چهارم مهر ۱۳۲۴ سالروز تولد استقلال

  ღ♥ღ

  یه پرسپولیسی میره پیش یه پیشگو میگه
  تیم ما کی قهرمان می شه؟ پیشگو یه کم به دستش و گوی جادوییش نگاه
  میکنه، می گه والا من بیشتر از صد سال نمی تونم پیشگویی کنم!

  ღ♥ღ

  تا دنیا دنیا دنیاس آبی مال ماست
  ما قهرمانیم جام تو دست ماست

  ღ♥ღ

  قرمز های زمونه رو دارن یه جا دار میزنن
  به جای عکسشون تو قاب یه عکس خیار میزنن
  تیم ما قهرمان میشه هم تو ایران هم آسیا
  تو گوش پرسپولیسی ها سیلی آبدار میزنن
  کاشانی چی شد؟ قطبی کجاست ؟
  هیچی یه جا نشستن و دارن با هم زار میزنن
  استقلال قهرمانه و پرسپولیس هم که سوراخه
  آبی های محلمون دارن اینو جار میزنن
  کاشانی میره خونشون قطبی میره پیش زنش
  توی روزنامه واسشون خدا نگهدار میزنن

  ღ♥ღ

  پرسپولیس گل میخوره میگه زمین صابونیه زمینو پاک میکنن میگه هوا بارونیه

  + نوشته شده در  جمعه 1389/02/17ساعت 11:56  توسط علی حبیب زاده کریمی  | 

  سایت هایی درباره ی استقلال

  wwww.tajclubesteghlal.8m.com

  www.onlyesteghlal.blogfa.com

  www.payamsara.com

  www.esteghlaltehranfc.com/

  www.sedaaziz.com/

  www.esteghlali.com/

  www.iranwwe.net/

  www.iransoccer.ir/

  www.rezarobah.pib.ir/

  www.afside.com/

  www.webna.ir/

  www.rasekhoon.net

  www.farsnews.com

  www.parsfootball

  www.esteghlali.com/alilove2/

  رمیخواهید وبلاگ شماهم در لیست باشه فقط کافی یک نظر بدین و آدرس  وبلاگ خودتان را بنوسید.

  + نوشته شده در  جمعه 1389/02/17ساعت 11:37  توسط علی حبیب زاده کریمی  | 

  مطالب قدیمی‌تر